Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Naše školka

Naše školka

Vítejte u nás,
představujeme Vám Mateřskou školu Slaný, Hlaváčkovo nám. 222, okres Kladno, kterou budete znát spíše jako mateřskou školu U Labutí.


Výtah z „Knihy pamětní městské školy mateřské v Slaném“
( v knize pamětní zapsala paní Albína Klicperová)

„Opatrovna byla slavnostně otevřena 19.4.1847, v den narozenin císaře Ferdinanda I. Místnosti pro opatrovnu najaty v domě soukeníka V.Tykala v nynější Palackého třídě č. 212. Sestávaly z jedné místnosti pro děti, druhé, skleněnými dveřmi oddělené místnosti pro opatrovnici a ze zahrádky pro děti. Zde byla opatrovna 30 roků. Do tohoto ústavu mohly být přijaty děti v stáří od 2 do 5 let (tehdáž nastávala povinnost školní rokem pátým)“.

Budova školy je 170 let stará a původně zde byl sirotčinec a následně zde byla umístěna první městská mateřská škola.

A současnost...

Mateřská škola má dnes 6 tříd, ve kterých se vzdělává 138 dětí. O děti pečuje 20 zaměstnanců.
Zřizovatelem školy je Město Slaný a právním subjektem se stala od 1.1.2003.  Mateřská škola se nachází v historickém středu města, v části bohaté na zeleň.   Před mnoha léty se na jezírku u mateřské školy usadil pár labutí a škole se podle toho začalo říkat „U labutí“. Tento název je používán, i když už labutě na jezírku dávno nejsou. Stejně jako labuť roztahuje svá křídla nad svými mláďaty, ochraňuje je a připravuje na život, i vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen na vytváření pocitu bezpečí , rodinného prostředí a individuálního přístupu k dětem i jejich rodičům.

Děti jsou v mateřské škole vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu s názvem:

"NEMŮŽEME ZAJISTIT, ABY SE DĚTI VŠEMU NAUČILY, ALE JE NAŠÍ POVINNOSTÍ SE SNAŽIT, ABY VŠECHNY DĚTI BYLY ŠŤASTNÉ."

A my se opravdu snažíme, aby byly děti v naší škole nejen šťastné, ale aby odcházely i zdravé, všestraně rozvinuté, připravené se samostatně učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a umět s ním komunikovat, prosazovat svůj názor, ale i respektovat druhé. Jednoduše děti samostané, připravené na další etapy života. Jako bonus si děti z mateřské školy odnáší spoustu vzpomínek a zážitků, díky kterým se do naší školy vrací rády ještě po létech. Snažíme se, aby se na realizaci školního vzdělávacího programu podíleli i rodiče dětí, aby byli našimi partnery, abychom se vzájemně respektovali, vycházeli si vstříc a nacházeli společnou řeč při výchově a vzdělávání dětí. Dlouhodobou snahu všech zaměstnanců školy je také vytvářet uvnitř starobylé budovy příjemné, barevné, tvořivé prostředí, které se přizpůsobuje náročným bezpečnostním a hygienickým předpisům, ale zárověň se v něm všichni zúčastnění mohou cítítjako doma.


PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ

 • Neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou
 • Neběhat mezi stolečky, po schodech a v šatně, abychom neublížili sobě ani ostatním
 • Zbytečně nekřičet, abychom šetřili své zdraví i ostatních, nerušili hru
 • Používat vhodná slova
 • Dodržovat hygienu
 • Uklízet hračky věci na svá místa
 • Spory řešit vzájemnou domluvou
 • Neničit hru kamarádům, věci, práci a úsilí jiných
 • Dokončit započatou práci
 • Umět požádat o pomoc, poděkovat
 • Neubližovat si, ale vzájemné si pomáhat, je-li třeba (požádat o pomoc nejprve dva kamarády a teprve dospělou osobu)
 • Nebrat si věci, které mi nepatří
 • Umět vyhrávat i prohrávat (nepovyšovat se nad ostatní)

 

PRAVIDLA  CHOVÁNÍ  UČITELKY K DĚTEM

 • Je součástí dětského kolektivu, do všech her se zapojuje jako dítě
 • Je důsledná, plní dětem slíbené činnosti
 • Vyhledává na dítěti především kladné vlastnosti a na nich staví svoji individuální práci s dítětem
 • Uplatňuje v průběhu celého dne smysl pro humor, ale dává pozor, aby nedocházelo k zesměšnění dítěte
 • Každý den s každým dítětem alespoň jedenkrát individuálně promluví
 • Pokud ji děti vyzvou k rozsouzení svých sporů, je spravedlivá, každé dítě musí cítit její oporu a přátelství
 • Dbá na dodržování pravidel chování, porušení řeší všichni společně

 

UČITELKA K RODIČŮM

 • Jedná přívětivě, otevřeně, profesionálně
 • Informuje rodiče o dítěti, jeho prospívání, rozvoji
 • Po vzájemné dohodě společné postupy podporující správný rozvoj osobnosti dítěte v  prostředí MŠ i doma
 • Upozorňuje na problémy dítěte se školní zralostí
 • Poskytuje pomoc při řešení problémů, nabízí odbornou literaturu, odbornou pomoc
 • Vítá aktivity ze strany rodičů

 

UČITELKA K UČITELCE

 • Vzájemná důvěra a úcta
 • Podávají si pravdivé informace o jednání s rodiči
 • Jednotné působení na děti, společné řešení výchovných problémů
 • Spolupracují a radí se při výběru a přípravě pomůcek na vzdělávací práci
 • Sdělují si poznatky ze seminářů a samostudia