Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Podpora komunikačních schopností dětí

Podpora komunikačních schopností dětí

  • Administrátor
  • 21.2.2024

Logopedická prevence

Milí rodiče, naše škola se v měsíci říjnu účastnila logopedického setkání pediatrů, klinických logopedů, zástupců ZŠ a MŠ ve Slaném a zástupců jejich zřizovatele. Účelem bylo řešit problematiku stále se zhoršující úrovně řečových a jazykových dovedností dětí. Ze setkání vyplynulo, že dlouhodobě tento trend vnímáme všichni zúčastnění a najít řešení není jen na nás, ale především stojí na spolupráci rodičů, na jejich odpovědnosti k výchově dětí. Rádi bychom Vás na našich stránkách blíže informovali o možnostech v této problematice.
 

Co dělá v této oblasti naše mateřská škola

Tak jako všechny státní mateřské školy pracujeme dle RVP PV:

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje)

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí)

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.), komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv, samostatný slovní projev na určité téma, poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo, přednes, recitace, dramatizace, zpěv, grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, prohlížení a „čtení“knížek,hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest, činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika).

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větáchm vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se), domluvit se slovy i gesty, improvizovat, porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách), formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí), učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.), sledovat a vyprávět příběh, pohádku,popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), chápat slovní vtip a humor, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, utvořit jednoduchý rým, poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma, rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, sledovat očima zleva doprava, poznat některá písmena a číslice, popř. slova, poznat napsané své jméno,projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon.

Podporujeme děti v pohybových aktivitách, stimulujeme je v rozvoji hrubé a jemné motoriky, VEDEME K SAMOSTATNOSTI.

Provádíme diagnostiku dětí, depistáž za účelem posouzení jejich řečového vývoje. Na jejím základě Vám doporučujeme návštěvu klinického logopeda, který jediný ve spolupráci s Vámi rodiči může pracovat na nápravě vadné výslovnosti dítěte.
 

Co v této oblasti může udělat rodina

- VÉST DĚTI K SAMOSTATNOSTI – nepodceňovat sebeobslužné činnosti, pro vývoj dítěte mají nedocenitelný význam, podporovat hrubou a jemnou motoriku, která úzce souvisí s vývojem řeči (stimulace dítěte v této oblasti je důležitá již před vstupem do mateřské školy)
- komunikovat s dětmi, podněcovat je ke komunikaci
- včas vyhledat pomoc odborníků, spolupracovat s mateřskou školou
- pokud dochází s dítětem k logopedovi, denně se věnovat dítěti, zde je aktivita rodiče nenahraditelná

K článku přikládáme dokumenty, které Vám mohou pomoci lépe porozumět a poskytnou Vám i kontakty na klinické logopedy ve Slaném. Na setkání jsme byli ujištěni, že logopedická péče ve Slaném již není problém a kdo potřebuje pomoc logopeda , dostane ji.

Dokument Odkaz
Kontakty na klinické logopedy
Stáhnout
Kdy k logopedovi
Stáhnout
dysfázie
Stáhnout
Náměty na procvičování mluvidel
Stáhnout